Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
270008

UBND xã THỌ DÂN ban hành kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện, Nghị quyết của Đảng ủy, HĐND xã về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019

Ngày 18/09/2019 05:26:41

Ngày 12 tháng 1 năm 2019, UBND xã Thọ Dân ban hành kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện, Nghị quyết của Đảng ủy,HĐND xã về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019

                                                                               QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành kế hoạch hành động thực hiện

 Nghị quyết của HĐND huyện, Nghị quyết của Đảng ủy,

HĐND xã về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019

 

 


UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ THỌ DÂN

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 06 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 19 tháng 12 năm 2018  của Hội đồng nhân dân huyện Triệu Sơn về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019;

Căn cứ Nghị quyết số 01 /NQ-ĐU ngày 05/01/2019 của BCH Đảng bộ xã Thọ Dân về phương hướng nhiệm vụ năm 2019;

Căn cứ Nghị quyết số 12 /NQ-HĐND ngày 28/12/2018 của Hội đồng nhân dân xã Thọ Dân về tình hình kinh tế - xã hội năm 2019 và nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2019;

Xét đề nghị của Công chức Văn phòng - Thống kê xã,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện, Nghị quyết của Đảng ủy, HĐND xã về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019

 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Văn phòng UBND xã, các thành viên Uỷ ban nhân dân xã, các bộ phận chuyên môn và các ban, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- VP UBND huyện(B/C);

- TT ĐU, HDĐ xã;

- 05 Đoàn thể;

-  Như Điều 2;                                     

- Lưu VP UBND xã.                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

 

Lê Văn Hà

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ THỌ DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                  Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

    

 

       

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG

thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện, Nghị quyết của Đảng ủy,

HĐND xã về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 05 /QĐ-UBND

Ngày 12 tháng 01 năm 2019 của UBND xã Thọ Dân)

 


         

         

Ngày 19/12/2018  HĐND huyện Triệu Sơn ban hành Nghị quyết số 38 /NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, Đảng ủy xã Thọ Dân ban hành Nghị quyết số 01 /NQ-ĐU ngày 05/01/2019 của BCH Đảng bộ xã Thọ Dân về phương hướng nhiệm vụ năm 2019, Hội đồng nhân dân xã ban hành Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 28/12/2018  về tình hình kinh tế - xã hội năm 2019 và nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2019.

Để triển khai thực hiện tốt Nghị quyết của HĐND huyện, Nghị quyết của Đảng ủy xã, Hội đồng nhân dân xã; UBND xã Thọ Dân yêu cầu các bộ phận chuyên môn phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2018; tranh thủ thời cơ thuận lợi, chủ động vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 mà Nghị quyết của HĐND huyện, Nghị quyết của Đảng ủy xã, Hội đồng nhân dân xã đã đề ra với những nội dung cụ thể sau đây:

I. MỤC TIÊU CỤ THỂ NĂM 2019

1. Về sản xuất nông nghiệp.

Bộ phận Nông nghiệp và HTX dịch vụ nông nghiệp tập trung khắc phục những hạn chế, tồn tại năm 2018 và thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể như sau:

- Tiếp tục thực hiện các biện pháp nhằm đẩy mạnh tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, triển khai có hiệu quả các chương trình, kế hoạch, giải pháp nhằm bảo vệ, chăm sóc cây tròng, vật nuôi, nuôi trồng thủy sản.

- Tăng cường công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng hiệu quả, phù hợp với tập quán sản xuất của địa phương.

- Tiếp tục động viên nhân dân khắc phục khó khăn sản xuất nông nghiệp đúng thời vụ, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng hạn chế diện tích bỏ hoang, tiếp tục thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo đúng chỉ đạo, hướng dẫn của phòng Nông nghiệp huyện.

- Vận động , tạo điều kiện cho nhân dân đẩy mạnh phát triển các mô hình chăn nuôi cá - lúa kết hợp, mô hình nuôi cá, nuôi lợn giống, lợn thịt theo phương pháp công nghiệp và bán công nghiệp, được tiếp cận và chuyển giao khoa học, kỹ thuật chăn nuôi.Tập trung phân công chỉ đạo chặt chẽ, tổ chức rút kinh nghiệm để phổ biến và phát triển nhân rộng mô hình trên địa bàn. Duy trì phát triển đàn vịt đẻ, vịt thương phẩm, phát triển hơn nữa về số lượng đàn gia súc, đặc biệt là trâu, bò sinh sản tăng thu nhập cho bà con nông dân.

- Tiếp tục khuyến khích các hộ phát triển ngành nghề phụ, dịch vụ và kinh doanh thương nghiệp, đi làm thêm ở các tỉnh vào lúc nông nhàn.

- Triển khai thực hiện tốt công tác phòng chống thiên tai, dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi. .Phấn đâu duy trì tỉ lệ tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm từ 90% trở lên.

- Chủ động xây dựng Kế hoạch chi tiết, phân công cụ thể cho các cá nhân, các ban, ngành đoàn thể để thực hiện đủ diện tích chuyển đổi đất trồng lúa năng suất, hiệu quả thấp sang các loại cây trồng khác và kết hợp nuôi trồng thủy sản theo chỉ tiêu huyện đã giao đảm bảo phù hợp, hiệu quả.

- Phấn đấu tổng sản lượng lương thực năm 2019 đạt: 3725 tấn đồng thời giảm tỷ trọng ngành sản xuất nông nghiệp xuống 30% cơ cấu toàn nền kinh tế.

2. Về sản xuất công nghiệp, dịch vụ

- Bộ phận Thống kê xã tăng cường công tác nắm bắt tình hình hoạt động của các doanh nghiệp.

- UBND xã tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, cơ sảo sản xuất kinh doanh trên địa bàn về thủ tục hành chính.

- Hoàn thành chỉ tiêu gia thành lập mới 02 doanh nghiệp trong năm 2019 theo kế hoạch trên giao.

- Phấn đấu trong năm 2019 tăng tỷ trọng ngành sản xuất công nghiệp, dịch vụ đạt 70% cơ cấu toàn nền kinh tế

3. Về cải cách hành chính

- Các bộ phận chuyên môn của UBND xã phải chủ động đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tin học vào công tác chuyên môn, xử lý công việc đặc biệt trong giải quyết TTHC đối với bộ phận một cửa nhằm đảm bảo tính chính xác và rút ngắn tối đa thời gian giải quyết

- Thực hiện đúng quy định về công tác tiếp dân, phân công lịch trực tiếp dân đối với các ban ngành đoàn thể về việc tiếp dân. Duy trì làm tốt công tác tiếp dân định kỳ của Chủ tịch UBND, làm tốt công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền, đảm bảo khách quan, đúng phát luật không để đơn thư tồn đọng. 

- Phối hợp chặt chẽ với MTTQ và các đoàn thể tổ chức các hội nghị tuyên truyền phát luật để nhân dân hiểu rõ và chấp hành chính sách của nhà nước. 

- Tiếp tục thực hiện tốt việc đơn giản hóa các thủ tục hành chính có liên quand dến đất đai, đầu tư xây dựng và hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và các hộ kinh doanh trên địa bàn

- Bộ phận một của thực hiện tốt công tác liên thông đối với thủ tục hành chính khi có yêu cầu liên thông.

- Năm 2019 duy trì bộ phận nhận và trả kết quả thực hiện đúng quy chế tất cả các hồ sơ đều được nhận tại bộ phận một cửa theo quy định.

4. Về Công tác tài chính.

- Thực hiện tốt Luật Ngân sách Nhà nước, Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định trong điều hành ngân sách, tập trung quản lý thu, chi ngân sách đảm bảo kinh phí thực hiện các nhiệm vụ chính trị thường xuyên, đột xuất của địa phương; ưu tiên các nhiệm vụ chi liên quan đến con người, đảm bảo an sinh xã hội.

- Nâng cao trách nhiệm hoạt động tài chính, khai thác tận thu các nguồn tại địa phương, thực hiện nghiêm túc các hợp đồng giao khoán quỹ đất 5% để bảo đảm nguồn thu ngân sách, hạn chế các khoản chi phí không cần thiết, thực hiện tiết kiệm theo quy định của Chính phủ.

- Đảm bảo đáp ứng nhu cầu kinh phí hoạt động của đảng, chính quyền và các đoàn thể cân đối thanh toán đầy đủ chế độ lương phụ cấp, công khai, dân chủ, thường xuyên theo đúng quy định.

- Phối hợp với cơ quan thuế đảm bảo thu đúng, thu đủ và thu kịp thời các khoản thu được phân công; Tham mưu cho UBND xã phân bổ dự toán chi ngân sách xã gửi kho bạc nhà nước để làm căn cứ chấp hành ngân sách và kiểm soát chi.

- Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu huyện giao thu ngân sách trên địa bàn xã năm 2019 là 561.000.000 đồng, đồng thời phấn đấu tăng thu ngân sách từ 10 - 15 % so với kế hoạch.

5. Quản lý đất đai xây dựng cơ bản

- Hoàn thiện công tác đăng ký và cấp giấy CNQSD đất cho nhân dân, công khai dân chủ phấn đấu hoàn thành 80% trong năm 2019

- Tiếp tục chỉ đạo quyết liệt chương trình bê tông hóa hệ thống giao thông nông thôn. Tập trung xây dựng phương án kế hoạch triền khai phát động toàn dân thực hiện công tác xã hội hóa , quản nâng cấp sử dụng có hiệu quả hệ thống đường giao thông nông thôn.

phấn đấu hoàn thành chương trình bê tông hóa hệ thống giao thông nội thôn phát động, huy động vốn xây dựng bê tông hóa các tuyến đường năm 2019.

- Xây dựng cơ bản bằng các nguồn vốn dự án của tỉnh, huyện, xây dựng công sở, nhà hội trường đa năng tại khu công sở, cải tạo trạm y tế xã đạt chuẩn nông thôn mới, Huy động các nguồn lực từng bước xây dựng trường mầm non chuẩn quốc gia.

6. Về Giáo dục và đào tạo.

- Tiếp tục triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban chấp hành trung ương Đảng về “đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và đào tạo, đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện nền kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế.

- Huy động tối đa số học sinh trong độ tuổi đi học đến trường, tiếp tục vận động học sinh tốt nghiệp THCS theo học THPT và học nghề. Quan tâm đến công tác dạy và học tại các trường, công tác nuôi ăn học sinh bán trú ở các cấp học. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục nhằm tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các trường học.

- Chủ động kêu gọi xã hội hóa giáo dục đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị dậy và học trong nhà trường.

- Chỉ đạo các nhà trường triển khai sâu rộng phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực".

- Tăng cường chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở cả ba cấp học.

- Quan tâm xây dựng cơ sở vật chất cho dạy và học, giữ vững danh hiệu trường tiên tiến, trường chuẩn quốc gia, quan tâm xây dựng trường mầm non phấn đấu đạt chuẩn quốc gia.

7. Về Y tế

 - Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; tăng cường quản lý kiểm tra nhà nước về hành nghề y dược tư nhân, vệ sinh an toàn thực phẩm. Thực hiện tốt chương trình y tế quốc gia, phòng chống dịch bệnh. Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ trực 24/24 giờ, khám bệnh đảm bảo đúng quy chế chuyên môn. 

- Tổ chức triển khai công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, đặc biệt chú trọng vào dịp tháng hành động vì chât lượng VSATTP, tết trung thu, tết dương lịch, tết Nguyên đán, lễ hội...không để ngộ độc xảy ra.

- Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông dân số và kế hoạch hóa gia đình; Tổ chức các đợt chiến dịch lồng ghép truyền thông với cung cấp dịch cụ chăm sóc sức khỏe sinh sản hạn chế thấp nhất người sinh con thứ 3 trở lên.

Đẩy mạnh công tác y tế dự phòng, tăng cường công tác giám sát dịch bệnh, không để dịch lớn xảy ra, triển khai đầy đủ và kịp thời các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế

- Tham mưu chỉ đạo công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, nâng cao nhận thức của người dân về môi trường và thực phẩm, đảm bảo không có ngộ độc thực phẩm xảy ra, đặc biệt là ở các bếp ăn tập thể. Xử lý nghiêm những trường hợp hành nghề y - dược trái pháp luật, xử lý kịp thời những hành vi vi phạm trong lĩnh vực VSATTP theo Luật.

- Thường xuyên tuyên truyền, vận động tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác dân số - kế hoạch hóa- gia đình và trẻ em, nâng cao chất lượng dân số, giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên, bảo đảm duy trì mức tăng dân số tự nhiên ở mức 0,55%.

- Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông dân số, chăm sóc sức khỏe sinh sản, công tác chăm sóc, bảo vệ bà mẹ và trẻ em, phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi, phấn đấu giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng còn 13 %.

8. Văn hóa - thông tin - thể dục thể thao.

- Đài truyền thanh xã tăng cường các hoạt động thông tin tuyên truyền đảm bảo chuyển tải kịp thời các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà Nước và nhiệm vụ chính trị của địa phương đến nhân dân kịp thời.

- Ban Văn hóa xã phối hợp các ban ngành đoàn thể tổ chức các phong trào văn hóa văn nghệ - thể dục thể thao gắn với các ngày lễ kỷ niệm.

 - Thường xuyên theo dõi nâng cao chất lượng hoạt động của các làng văn hóa, từng bước xây dựng hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, điều chỉnh bổ sung quy ước hương ước của các làng văn hóa trong xã.

- Chỉ đạo tổ chức các hoạt động văn hóa thông tin - truyền thanh phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương.

- Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư".

-  Phấn đấu 85% số hộ gia đình đăng ký gia đình văn hóa trong đó số hộ được công nhận “Gia đình văn hóa” đạt75% trở lên;

- Phấn đấu xây dựng 07 khu dân cư được công nhận danh hiệu khu dân cư văn hóa dật 100% chỉ tiêu huyện giao.

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hóa, thông tin trên địa bàn, nhất là về quản lý các dịch vụ Karaokê, các trò chơi điện tử...thường xuyên kiểm tra các hoạt động kinh doanh văn hóa phẩm và các hoạt động văn hóa trên địa bàn.

9. Về Chính sách xã hội.

- Tổ chức thực hiện tốt các chính sách của Đảng, Nhà nước tại địa phương.

- Thực hiện đầy đủ kịp thời, đảm bảo chế độ cho các đối tượng chinh sách xã hội; xây dựng quỹ "Đền ơn đáp nghĩa”, quỹ “ Vì người nghèo".  Tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa nhân kỷ niệm ngày Thương binh liệt sỹ

- Xây dựng kế hoạch giảm nghèo. Chỉ đạo phát động phong trào toàn dân bài trừ các tệ nạn xã hội. Nâng cao hiệu quả hoạt động của đội hoạt động xã hội tình nguyện; tuyên truyền cảm hóa các đối tượng có nguy cơ mắc nghiện cao và các đối tượng sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng.

- Bảo hiểm xã hội phấn đấu đảm bảo chi kịp thời cho các đối tượng. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phấn đấu tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trên 85%. Đảm bảo việc lập và cấp thẻ BHYT cho các đối tượng đúng, đủ và kịp thời.

- Xây dựng kế hoạch, tập trung tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp để giảm nghèo bền vững, phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo năm 2019 xuống còn dưới 4%.

- Tiếp tục thực hiện chính sách giải quyết việc làm, vận động nhân dân tham gia học nghề, chuyển đổi ngành nghề, xuất khẩu lao động...

- Thực hiện tốt công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm, từ đó đề xuất các chế độ chính sách cho các đối tượng được kịp thời.

- Đảm bảo việc lập và cấp thẻ BHYT cho các đối tượng đúng, đủ, không sai sót.

10. Về xây dựng Nông thôn mới, xây dựng xã, đơn vị kiểu mẫu

- Phấn đấu về đích nông thông mới trong năm 2019 theo kế hoạch cấp trên đã giao.

- Phấn đấu trong năm 2019 xây dựng được 02 đơn vị đạt kiểu mẫu theo chỉ tiêu huyện giao.

11. Về bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm

- Duy trì công tác kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các tổ chức, cá nhân trên địa bàn xã.

- Thực hiện tốt công tác thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt trên toàn địa bàn xã. Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu huyện giao trong việc thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt năm 2019 đạt 85%.

- Phấn đấu năm 2019 trên toàn xã hộ có nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh và đảm bảo 3 sạch theo quy định Đạt tỷ lệ trên 80%.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao ý thức của nhân dân về an toàn thực phẩm.

- Xây dựng được 01 chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn thịt gia súc, gia cầm, 300 tấn thịt gia súc, gia cầm phân phối chủ yếu thông qua chuỗi, xây dựng được 04 cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm đảm bảo an toàn thực phẩm, 02 bếp ăn tập thể đảm bảo an toàn thực phẩm trong đó 01 bếp được cấp huyện công nhận, 01 bếp được Sở Y tế công nhận.- Tỷ lệ hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm đạt trên 85% các quy định, đảm bảo an toàn thực phẩm.

12. Về Quốc phòng - an ninh

a) Về Quốc phòng

- Tiếp tục xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; Thực hiện tốt kế hoạch tuyển quân

- Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức cho các đối tượng về 2 nhiệm vụ chiến lược “Xây dựng CNXH và bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới”, xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh về chính trị, quân sự. Duy trì ổn định quân số dân quân đảm bảo thường xuyên từ 90% nhất là đối với lực lượng trung đội cơ động.

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả trong huấn luyện và xử lý các tình huống xảy ra trên địa bàn. Chủ động xây dựng các phương án tác chiến, hệ thống kế hoạch theo quy định của ban CHQS Huyện. Quản lý tốt lực lượng dự bị động viên sẳn sàng huy động khi có lệnh.

- Quản lý tốt lực lượng dân quân đặc biệt là quân số trung đội dân quân cơ động, sẵn sàng nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trọng tâm là nhiệm vụ phòng chống lụt bão tìm kiếm cứu nạn và phối hợp với lực lượng công an giữ vững ANCT- TTATXH trên địa bàn.

b) An ninh:

 - Giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, đặc biệt là tại các địa bàn trọng điểm.

- Thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông, tăng cường công tác kiểm tra, chấn chỉnh các vi phạm lấn chiếm lòng lề đường

- Bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho lực lượng công an viên, các tổ an ninh trật tự, tổ an ninh xã hội tiếp tục tổ chức thực hiện tốt các chương trình phòng chống tội phạm, đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư an toàn về ANTT.

- Phấn đấu xây dựng xã đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự, 100% khu dân cư an toàn làm chủ.

13. Xây dựng chính quyền, Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước

- Kiện toàn, bầu lại Thôn trưởng tại thôn theo quy định

 - Đẩy mạnh công tác đổi mới tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, công chức toàn Ủy ban

- Thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, nâng cao  ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức.

- Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, tăng cường nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản lý điều hành, khắc phục những hạn chế, phát huy vai trò tích cực của mỗi thành viên, cán bộ công chức. Đồng thời tăng cường công tác dân chủ và thực hiện công khai minh bạch, nghiêm túc trong quản lý và điều hành, tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết về phát triển Kinh tế - Xã hội - Quốc phòng - An ninh

Xây dựng, triển khai kế hoạch thực hiện chủ đề năm 2018 “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”; phát huy trách nhiệm người đứng đầu trong giải quyết công việc, nhất là các vụ việc phức tạp phát sinh, trong điều hành, quản lý, thực thi công vụ. Tạo bước chuyển mạnh về ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức.

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, duy trì tốt việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”, "một cửa liên thông" đảm bảo nguyên tắc "một đầu mối - một việc xuyên suốt" và "lấy chất lượng hiệu quả công việc làm cơ sở đánh giá và sự hài lòng của người dân làm tiêu chí đánh giá

II. PHÂN CÔNG TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Trên cơ sở tiếp tục nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết của HĐND huyện, Nghị quyết của Đảng ủy xã, Hội đồng nhân dân xã và những nội dung công việc được giao trong Chương trình hành động của UBND xã. Trưởng các ban, ngành, cán bộ công chức chuyên môn và các ông Thôn trưởng căn cứ chức năng, nhiệm vụ xây dựng kế hoạch thực hiện. Kế hoạch thực hiện phải xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, thời gian thực hiện và trách nhiệm của từng người trong thực hiện nhiệm vụ đó, chịu trách nhiệm trong từng nhiệm vụ, từng công việc, chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị, các ban, ngành có liên quan để tổ chức thực hiện, báo cáo kết quả thực hiện đúng tiến độ và thời gian quy định.

Giao văn phòng UBND xã kiểm tra, đôn đốc các ban, ngành, các cơ quan, các cán bộ công chức và các thôn triển khai thực hiện các công việc được giao theo đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng, định kỳ tổng hợp tình hình thực hiện Chương trình, báo cáo UBND xã xem xét, quyết định.

                                                    TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

                                                                    CHỦ TỊCH

 

 

                                                     

UBND xã THỌ DÂN ban hành kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện, Nghị quyết của Đảng ủy, HĐND xã về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019

Đăng lúc: 18/09/2019 05:26:41 (GMT+7)

Ngày 12 tháng 1 năm 2019, UBND xã Thọ Dân ban hành kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện, Nghị quyết của Đảng ủy,HĐND xã về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019

                                                                               QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành kế hoạch hành động thực hiện

 Nghị quyết của HĐND huyện, Nghị quyết của Đảng ủy,

HĐND xã về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019

 

 


UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ THỌ DÂN

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 06 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 19 tháng 12 năm 2018  của Hội đồng nhân dân huyện Triệu Sơn về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019;

Căn cứ Nghị quyết số 01 /NQ-ĐU ngày 05/01/2019 của BCH Đảng bộ xã Thọ Dân về phương hướng nhiệm vụ năm 2019;

Căn cứ Nghị quyết số 12 /NQ-HĐND ngày 28/12/2018 của Hội đồng nhân dân xã Thọ Dân về tình hình kinh tế - xã hội năm 2019 và nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2019;

Xét đề nghị của Công chức Văn phòng - Thống kê xã,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện, Nghị quyết của Đảng ủy, HĐND xã về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019

 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Văn phòng UBND xã, các thành viên Uỷ ban nhân dân xã, các bộ phận chuyên môn và các ban, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- VP UBND huyện(B/C);

- TT ĐU, HDĐ xã;

- 05 Đoàn thể;

-  Như Điều 2;                                     

- Lưu VP UBND xã.                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

 

Lê Văn Hà

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ THỌ DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                  Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

    

 

       

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG

thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện, Nghị quyết của Đảng ủy,

HĐND xã về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 05 /QĐ-UBND

Ngày 12 tháng 01 năm 2019 của UBND xã Thọ Dân)

 


         

         

Ngày 19/12/2018  HĐND huyện Triệu Sơn ban hành Nghị quyết số 38 /NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, Đảng ủy xã Thọ Dân ban hành Nghị quyết số 01 /NQ-ĐU ngày 05/01/2019 của BCH Đảng bộ xã Thọ Dân về phương hướng nhiệm vụ năm 2019, Hội đồng nhân dân xã ban hành Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 28/12/2018  về tình hình kinh tế - xã hội năm 2019 và nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2019.

Để triển khai thực hiện tốt Nghị quyết của HĐND huyện, Nghị quyết của Đảng ủy xã, Hội đồng nhân dân xã; UBND xã Thọ Dân yêu cầu các bộ phận chuyên môn phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2018; tranh thủ thời cơ thuận lợi, chủ động vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 mà Nghị quyết của HĐND huyện, Nghị quyết của Đảng ủy xã, Hội đồng nhân dân xã đã đề ra với những nội dung cụ thể sau đây:

I. MỤC TIÊU CỤ THỂ NĂM 2019

1. Về sản xuất nông nghiệp.

Bộ phận Nông nghiệp và HTX dịch vụ nông nghiệp tập trung khắc phục những hạn chế, tồn tại năm 2018 và thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể như sau:

- Tiếp tục thực hiện các biện pháp nhằm đẩy mạnh tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, triển khai có hiệu quả các chương trình, kế hoạch, giải pháp nhằm bảo vệ, chăm sóc cây tròng, vật nuôi, nuôi trồng thủy sản.

- Tăng cường công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng hiệu quả, phù hợp với tập quán sản xuất của địa phương.

- Tiếp tục động viên nhân dân khắc phục khó khăn sản xuất nông nghiệp đúng thời vụ, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng hạn chế diện tích bỏ hoang, tiếp tục thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo đúng chỉ đạo, hướng dẫn của phòng Nông nghiệp huyện.

- Vận động , tạo điều kiện cho nhân dân đẩy mạnh phát triển các mô hình chăn nuôi cá - lúa kết hợp, mô hình nuôi cá, nuôi lợn giống, lợn thịt theo phương pháp công nghiệp và bán công nghiệp, được tiếp cận và chuyển giao khoa học, kỹ thuật chăn nuôi.Tập trung phân công chỉ đạo chặt chẽ, tổ chức rút kinh nghiệm để phổ biến và phát triển nhân rộng mô hình trên địa bàn. Duy trì phát triển đàn vịt đẻ, vịt thương phẩm, phát triển hơn nữa về số lượng đàn gia súc, đặc biệt là trâu, bò sinh sản tăng thu nhập cho bà con nông dân.

- Tiếp tục khuyến khích các hộ phát triển ngành nghề phụ, dịch vụ và kinh doanh thương nghiệp, đi làm thêm ở các tỉnh vào lúc nông nhàn.

- Triển khai thực hiện tốt công tác phòng chống thiên tai, dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi. .Phấn đâu duy trì tỉ lệ tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm từ 90% trở lên.

- Chủ động xây dựng Kế hoạch chi tiết, phân công cụ thể cho các cá nhân, các ban, ngành đoàn thể để thực hiện đủ diện tích chuyển đổi đất trồng lúa năng suất, hiệu quả thấp sang các loại cây trồng khác và kết hợp nuôi trồng thủy sản theo chỉ tiêu huyện đã giao đảm bảo phù hợp, hiệu quả.

- Phấn đấu tổng sản lượng lương thực năm 2019 đạt: 3725 tấn đồng thời giảm tỷ trọng ngành sản xuất nông nghiệp xuống 30% cơ cấu toàn nền kinh tế.

2. Về sản xuất công nghiệp, dịch vụ

- Bộ phận Thống kê xã tăng cường công tác nắm bắt tình hình hoạt động của các doanh nghiệp.

- UBND xã tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, cơ sảo sản xuất kinh doanh trên địa bàn về thủ tục hành chính.

- Hoàn thành chỉ tiêu gia thành lập mới 02 doanh nghiệp trong năm 2019 theo kế hoạch trên giao.

- Phấn đấu trong năm 2019 tăng tỷ trọng ngành sản xuất công nghiệp, dịch vụ đạt 70% cơ cấu toàn nền kinh tế

3. Về cải cách hành chính

- Các bộ phận chuyên môn của UBND xã phải chủ động đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tin học vào công tác chuyên môn, xử lý công việc đặc biệt trong giải quyết TTHC đối với bộ phận một cửa nhằm đảm bảo tính chính xác và rút ngắn tối đa thời gian giải quyết

- Thực hiện đúng quy định về công tác tiếp dân, phân công lịch trực tiếp dân đối với các ban ngành đoàn thể về việc tiếp dân. Duy trì làm tốt công tác tiếp dân định kỳ của Chủ tịch UBND, làm tốt công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền, đảm bảo khách quan, đúng phát luật không để đơn thư tồn đọng. 

- Phối hợp chặt chẽ với MTTQ và các đoàn thể tổ chức các hội nghị tuyên truyền phát luật để nhân dân hiểu rõ và chấp hành chính sách của nhà nước. 

- Tiếp tục thực hiện tốt việc đơn giản hóa các thủ tục hành chính có liên quand dến đất đai, đầu tư xây dựng và hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và các hộ kinh doanh trên địa bàn

- Bộ phận một của thực hiện tốt công tác liên thông đối với thủ tục hành chính khi có yêu cầu liên thông.

- Năm 2019 duy trì bộ phận nhận và trả kết quả thực hiện đúng quy chế tất cả các hồ sơ đều được nhận tại bộ phận một cửa theo quy định.

4. Về Công tác tài chính.

- Thực hiện tốt Luật Ngân sách Nhà nước, Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định trong điều hành ngân sách, tập trung quản lý thu, chi ngân sách đảm bảo kinh phí thực hiện các nhiệm vụ chính trị thường xuyên, đột xuất của địa phương; ưu tiên các nhiệm vụ chi liên quan đến con người, đảm bảo an sinh xã hội.

- Nâng cao trách nhiệm hoạt động tài chính, khai thác tận thu các nguồn tại địa phương, thực hiện nghiêm túc các hợp đồng giao khoán quỹ đất 5% để bảo đảm nguồn thu ngân sách, hạn chế các khoản chi phí không cần thiết, thực hiện tiết kiệm theo quy định của Chính phủ.

- Đảm bảo đáp ứng nhu cầu kinh phí hoạt động của đảng, chính quyền và các đoàn thể cân đối thanh toán đầy đủ chế độ lương phụ cấp, công khai, dân chủ, thường xuyên theo đúng quy định.

- Phối hợp với cơ quan thuế đảm bảo thu đúng, thu đủ và thu kịp thời các khoản thu được phân công; Tham mưu cho UBND xã phân bổ dự toán chi ngân sách xã gửi kho bạc nhà nước để làm căn cứ chấp hành ngân sách và kiểm soát chi.

- Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu huyện giao thu ngân sách trên địa bàn xã năm 2019 là 561.000.000 đồng, đồng thời phấn đấu tăng thu ngân sách từ 10 - 15 % so với kế hoạch.

5. Quản lý đất đai xây dựng cơ bản

- Hoàn thiện công tác đăng ký và cấp giấy CNQSD đất cho nhân dân, công khai dân chủ phấn đấu hoàn thành 80% trong năm 2019

- Tiếp tục chỉ đạo quyết liệt chương trình bê tông hóa hệ thống giao thông nông thôn. Tập trung xây dựng phương án kế hoạch triền khai phát động toàn dân thực hiện công tác xã hội hóa , quản nâng cấp sử dụng có hiệu quả hệ thống đường giao thông nông thôn.

phấn đấu hoàn thành chương trình bê tông hóa hệ thống giao thông nội thôn phát động, huy động vốn xây dựng bê tông hóa các tuyến đường năm 2019.

- Xây dựng cơ bản bằng các nguồn vốn dự án của tỉnh, huyện, xây dựng công sở, nhà hội trường đa năng tại khu công sở, cải tạo trạm y tế xã đạt chuẩn nông thôn mới, Huy động các nguồn lực từng bước xây dựng trường mầm non chuẩn quốc gia.

6. Về Giáo dục và đào tạo.

- Tiếp tục triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban chấp hành trung ương Đảng về “đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và đào tạo, đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện nền kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế.

- Huy động tối đa số học sinh trong độ tuổi đi học đến trường, tiếp tục vận động học sinh tốt nghiệp THCS theo học THPT và học nghề. Quan tâm đến công tác dạy và học tại các trường, công tác nuôi ăn học sinh bán trú ở các cấp học. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục nhằm tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các trường học.

- Chủ động kêu gọi xã hội hóa giáo dục đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị dậy và học trong nhà trường.

- Chỉ đạo các nhà trường triển khai sâu rộng phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực".

- Tăng cường chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở cả ba cấp học.

- Quan tâm xây dựng cơ sở vật chất cho dạy và học, giữ vững danh hiệu trường tiên tiến, trường chuẩn quốc gia, quan tâm xây dựng trường mầm non phấn đấu đạt chuẩn quốc gia.

7. Về Y tế

 - Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; tăng cường quản lý kiểm tra nhà nước về hành nghề y dược tư nhân, vệ sinh an toàn thực phẩm. Thực hiện tốt chương trình y tế quốc gia, phòng chống dịch bệnh. Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ trực 24/24 giờ, khám bệnh đảm bảo đúng quy chế chuyên môn. 

- Tổ chức triển khai công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, đặc biệt chú trọng vào dịp tháng hành động vì chât lượng VSATTP, tết trung thu, tết dương lịch, tết Nguyên đán, lễ hội...không để ngộ độc xảy ra.

- Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông dân số và kế hoạch hóa gia đình; Tổ chức các đợt chiến dịch lồng ghép truyền thông với cung cấp dịch cụ chăm sóc sức khỏe sinh sản hạn chế thấp nhất người sinh con thứ 3 trở lên.

Đẩy mạnh công tác y tế dự phòng, tăng cường công tác giám sát dịch bệnh, không để dịch lớn xảy ra, triển khai đầy đủ và kịp thời các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế

- Tham mưu chỉ đạo công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, nâng cao nhận thức của người dân về môi trường và thực phẩm, đảm bảo không có ngộ độc thực phẩm xảy ra, đặc biệt là ở các bếp ăn tập thể. Xử lý nghiêm những trường hợp hành nghề y - dược trái pháp luật, xử lý kịp thời những hành vi vi phạm trong lĩnh vực VSATTP theo Luật.

- Thường xuyên tuyên truyền, vận động tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác dân số - kế hoạch hóa- gia đình và trẻ em, nâng cao chất lượng dân số, giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên, bảo đảm duy trì mức tăng dân số tự nhiên ở mức 0,55%.

- Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông dân số, chăm sóc sức khỏe sinh sản, công tác chăm sóc, bảo vệ bà mẹ và trẻ em, phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi, phấn đấu giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng còn 13 %.

8. Văn hóa - thông tin - thể dục thể thao.

- Đài truyền thanh xã tăng cường các hoạt động thông tin tuyên truyền đảm bảo chuyển tải kịp thời các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà Nước và nhiệm vụ chính trị của địa phương đến nhân dân kịp thời.

- Ban Văn hóa xã phối hợp các ban ngành đoàn thể tổ chức các phong trào văn hóa văn nghệ - thể dục thể thao gắn với các ngày lễ kỷ niệm.

 - Thường xuyên theo dõi nâng cao chất lượng hoạt động của các làng văn hóa, từng bước xây dựng hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, điều chỉnh bổ sung quy ước hương ước của các làng văn hóa trong xã.

- Chỉ đạo tổ chức các hoạt động văn hóa thông tin - truyền thanh phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương.

- Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư".

-  Phấn đấu 85% số hộ gia đình đăng ký gia đình văn hóa trong đó số hộ được công nhận “Gia đình văn hóa” đạt75% trở lên;

- Phấn đấu xây dựng 07 khu dân cư được công nhận danh hiệu khu dân cư văn hóa dật 100% chỉ tiêu huyện giao.

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hóa, thông tin trên địa bàn, nhất là về quản lý các dịch vụ Karaokê, các trò chơi điện tử...thường xuyên kiểm tra các hoạt động kinh doanh văn hóa phẩm và các hoạt động văn hóa trên địa bàn.

9. Về Chính sách xã hội.

- Tổ chức thực hiện tốt các chính sách của Đảng, Nhà nước tại địa phương.

- Thực hiện đầy đủ kịp thời, đảm bảo chế độ cho các đối tượng chinh sách xã hội; xây dựng quỹ "Đền ơn đáp nghĩa”, quỹ “ Vì người nghèo".  Tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa nhân kỷ niệm ngày Thương binh liệt sỹ

- Xây dựng kế hoạch giảm nghèo. Chỉ đạo phát động phong trào toàn dân bài trừ các tệ nạn xã hội. Nâng cao hiệu quả hoạt động của đội hoạt động xã hội tình nguyện; tuyên truyền cảm hóa các đối tượng có nguy cơ mắc nghiện cao và các đối tượng sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng.

- Bảo hiểm xã hội phấn đấu đảm bảo chi kịp thời cho các đối tượng. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phấn đấu tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trên 85%. Đảm bảo việc lập và cấp thẻ BHYT cho các đối tượng đúng, đủ và kịp thời.

- Xây dựng kế hoạch, tập trung tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp để giảm nghèo bền vững, phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo năm 2019 xuống còn dưới 4%.

- Tiếp tục thực hiện chính sách giải quyết việc làm, vận động nhân dân tham gia học nghề, chuyển đổi ngành nghề, xuất khẩu lao động...

- Thực hiện tốt công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm, từ đó đề xuất các chế độ chính sách cho các đối tượng được kịp thời.

- Đảm bảo việc lập và cấp thẻ BHYT cho các đối tượng đúng, đủ, không sai sót.

10. Về xây dựng Nông thôn mới, xây dựng xã, đơn vị kiểu mẫu

- Phấn đấu về đích nông thông mới trong năm 2019 theo kế hoạch cấp trên đã giao.

- Phấn đấu trong năm 2019 xây dựng được 02 đơn vị đạt kiểu mẫu theo chỉ tiêu huyện giao.

11. Về bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm

- Duy trì công tác kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các tổ chức, cá nhân trên địa bàn xã.

- Thực hiện tốt công tác thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt trên toàn địa bàn xã. Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu huyện giao trong việc thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt năm 2019 đạt 85%.

- Phấn đấu năm 2019 trên toàn xã hộ có nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh và đảm bảo 3 sạch theo quy định Đạt tỷ lệ trên 80%.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao ý thức của nhân dân về an toàn thực phẩm.

- Xây dựng được 01 chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn thịt gia súc, gia cầm, 300 tấn thịt gia súc, gia cầm phân phối chủ yếu thông qua chuỗi, xây dựng được 04 cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm đảm bảo an toàn thực phẩm, 02 bếp ăn tập thể đảm bảo an toàn thực phẩm trong đó 01 bếp được cấp huyện công nhận, 01 bếp được Sở Y tế công nhận.- Tỷ lệ hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm đạt trên 85% các quy định, đảm bảo an toàn thực phẩm.

12. Về Quốc phòng - an ninh

a) Về Quốc phòng

- Tiếp tục xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; Thực hiện tốt kế hoạch tuyển quân

- Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức cho các đối tượng về 2 nhiệm vụ chiến lược “Xây dựng CNXH và bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới”, xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh về chính trị, quân sự. Duy trì ổn định quân số dân quân đảm bảo thường xuyên từ 90% nhất là đối với lực lượng trung đội cơ động.

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả trong huấn luyện và xử lý các tình huống xảy ra trên địa bàn. Chủ động xây dựng các phương án tác chiến, hệ thống kế hoạch theo quy định của ban CHQS Huyện. Quản lý tốt lực lượng dự bị động viên sẳn sàng huy động khi có lệnh.

- Quản lý tốt lực lượng dân quân đặc biệt là quân số trung đội dân quân cơ động, sẵn sàng nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trọng tâm là nhiệm vụ phòng chống lụt bão tìm kiếm cứu nạn và phối hợp với lực lượng công an giữ vững ANCT- TTATXH trên địa bàn.

b) An ninh:

 - Giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, đặc biệt là tại các địa bàn trọng điểm.

- Thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông, tăng cường công tác kiểm tra, chấn chỉnh các vi phạm lấn chiếm lòng lề đường

- Bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho lực lượng công an viên, các tổ an ninh trật tự, tổ an ninh xã hội tiếp tục tổ chức thực hiện tốt các chương trình phòng chống tội phạm, đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư an toàn về ANTT.

- Phấn đấu xây dựng xã đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự, 100% khu dân cư an toàn làm chủ.

13. Xây dựng chính quyền, Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước

- Kiện toàn, bầu lại Thôn trưởng tại thôn theo quy định

 - Đẩy mạnh công tác đổi mới tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, công chức toàn Ủy ban

- Thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, nâng cao  ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức.

- Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, tăng cường nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản lý điều hành, khắc phục những hạn chế, phát huy vai trò tích cực của mỗi thành viên, cán bộ công chức. Đồng thời tăng cường công tác dân chủ và thực hiện công khai minh bạch, nghiêm túc trong quản lý và điều hành, tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết về phát triển Kinh tế - Xã hội - Quốc phòng - An ninh

Xây dựng, triển khai kế hoạch thực hiện chủ đề năm 2018 “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”; phát huy trách nhiệm người đứng đầu trong giải quyết công việc, nhất là các vụ việc phức tạp phát sinh, trong điều hành, quản lý, thực thi công vụ. Tạo bước chuyển mạnh về ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức.

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, duy trì tốt việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”, "một cửa liên thông" đảm bảo nguyên tắc "một đầu mối - một việc xuyên suốt" và "lấy chất lượng hiệu quả công việc làm cơ sở đánh giá và sự hài lòng của người dân làm tiêu chí đánh giá

II. PHÂN CÔNG TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Trên cơ sở tiếp tục nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết của HĐND huyện, Nghị quyết của Đảng ủy xã, Hội đồng nhân dân xã và những nội dung công việc được giao trong Chương trình hành động của UBND xã. Trưởng các ban, ngành, cán bộ công chức chuyên môn và các ông Thôn trưởng căn cứ chức năng, nhiệm vụ xây dựng kế hoạch thực hiện. Kế hoạch thực hiện phải xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, thời gian thực hiện và trách nhiệm của từng người trong thực hiện nhiệm vụ đó, chịu trách nhiệm trong từng nhiệm vụ, từng công việc, chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị, các ban, ngành có liên quan để tổ chức thực hiện, báo cáo kết quả thực hiện đúng tiến độ và thời gian quy định.

Giao văn phòng UBND xã kiểm tra, đôn đốc các ban, ngành, các cơ quan, các cán bộ công chức và các thôn triển khai thực hiện các công việc được giao theo đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng, định kỳ tổng hợp tình hình thực hiện Chương trình, báo cáo UBND xã xem xét, quyết định.

                                                    TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

                                                                    CHỦ TỊCH